Fakultet organizira i izvodi stručne studije i to:

  • stručni studij strojarstva
  • stručni studij računarstva
  • stručni studij sigurnosti i zaštite

Stručni studij strojarstva

Vrsta studija:

Stručni studij

Naziv:

Strojarstvo

Stručni naziv:

Stručni prvostupnik strojarstva

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Povezanost studija sa suvremenim kretanjima u struci:

Temeljno opće usvojeno polazište (u Europi i SAD) stručnog studija je didaktički koncept učenja uz rad. Stručni studij po definiciji zahtijeva što tješnji kontakt s praksom, pa je težište predloženog studija usmjereno na konkretiziranje gradiva iznesenog na predavanjima i to kroz seminarske radove (konstrukcijske vježbe), rad u laboratoriju i stručne posjete.

Glavni cilj i svrha stručnog studija strojarstva je usvajanje teorijskih i praktičnih stručnih znanja potrebnih za rad na poslovima konstruiranja, projektiranja i tehnološke pripreme u uvjetima novih proizvodnih tehnologija i automatizacije proizvodnje.

Završetkom stručnog studija strojarstva od 6 semestara student postaje prvostupnik strojarstva određenog usmjerenja. Glavni zadatak prvostupnika strojarstva je osiguranje uspješnog funkcioniranja i ostvarenja ciljeva svih proizvodnih procesa, a to podrazumijeva brigu nad tehnologijom, opremom i proizvodima na mjestu njihova korištenja, od osnivanja tih proizvoda do recikliranja uništenjem, iskorištenjem materijala ili regeneracijom i povratkom u funkciju. Prvostupnik strojarstva treba prepoznati tehničke i organizacijske probleme u proizvodnji i eksploataciji strojarskih proizvoda te predlagati načine i provoditi njihovo otklanjanje. Širinom svog temeljnog i stručnog obrazovanja prvostupnik strojarstva treba biti sposoban kontinuirano pratiti najnovija tehnička, tehnološka i informatička dostignuća, treba biti usmjeren stalnom vlastitom (ali i svojih suradnika) usavršavanju. On treba biti i obrazovan za komuniciranje sa svim specijalistima struke te biti sposoban za predstavljanje proizvoda i tvrtke. Obrazovanje prvostupnika strojarstva, skladno njihovoj djelatnosti, nameće potrebu stjecanja odgovarajuće opće naobrazbe, temeljne tehničke naobrazbe i stručne naobrazbe. Osnovni cilj studija je uspješno završena izobrazba strojarskih prvostupnika koji će se vrlo lako moći uklopiti u sve gospodarske industrijske pogone ili samostalno voditi manja proizvodna ili uslužna privatna poduzeća.

Stručni studij strojarstva

Stručni studij računarstva

Vrsta studija:

Stručni studij

Naziv:

Računarstvo

Stručni naziv:

Stručni prvostupnik računarstva

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Stručni studij računarstva namijenjen je stjecanju znanja iz područja računarstva s težištem na praktičnu primjenu računala u svakodnevnom poslovanju. Praktičan rad s bazama podataka uključuje model podataka, relacijski pristup, rad s distribuiranim bazama podataka uz uporabu standardnog SQL jezika. Programiranje sadrži upoznavanje s postupkom izrade programa kao i upoznavanje i praktičnu uporabu postupaka za izradu programa. Upoznavanje s jezičnim procesorima, operacijskim sustavima i računalskom grafikom sastavni su dio plana i programa, a višemedijski su zastupljeni u gotovo svim predmetima toga studija.

Opis zvanja:

Od budućih inženjera računarstva bez obzira na polje rada (planiranje, proizvodnja, korištenje, prodaja i sl.) očekuje se:

  • održavanje tehnološke kompetentnosti
  • povezanost s područjima primjene
  • radni entuzijazam i poduzimanje inicijativa 
  • osjećaj stručne odgovornosti
  • komunikativnost, tj. rad u multidisciplinarnim skupinama

Stručni studij računarstva

Stručni studij sigurnosti i zaštite

Vrsta studija:

Stručni studij sigurnosti i zaštite

Naziv:

Stručni studij sigurnosti i zaštite

Stručni naziv:

Stručni prvostupnik sigurnosti i zaštite

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Sigurnost i zaštita važan su dio mnogobrojnih ljudskih djelatnosti. Zato studij sigurnosti i zaštite na Sveučilištu u Mostaru svojom obrazovnom i znanstveno-istraživačkom komponentom pridonosi teorijskom i praktičnom podizanju razine sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine te sigurnosti i humanizaciji života i rada ljudi.

Studiranje na ovom smjeru koncipirano je tako, da poslije opće naobrazbe za željeni obrazovni profil pruža studentima mogućnosti za osnovnu tehničku naobrazbu, a zatim uvodi u područje sigurnosti i zaštite koje daje osnovna i specijalizirana tehnička znanja inženjera sigurnosti i zaštite na radu, odnosno zaštite od požara. Temeljna svrha studija je da studenta osposobi za kreativnu i samostalnu primjenu temeljnih, stručnih i specijaliziranih znanja, kao i za primjenu odgovarajućih metodologija i zakonske regulative pri rješavanju konkretnih tehničkih zadataka na poslovima koje će obavljati u tijeku svog radnog angažiranja u oblasti sigurnosti i zaštite na radu ili zaštite od požara. Ovaj studij, u svojoj suštini i primjeni, sadrži i važnu državotvornu komponentu, jer je danas, i sve više sutra, približavanjem EU, sve izrazitija potreba i zakonska obveza postojanja i angažiranja stručnjaka iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu, odnosno zaštite od požara u mnogim radnim sredinama i državnim institucijama. Uz sve navedeno, studenti koji uspješno završe stručni studij sigurnosti i zaštite, obogaćuju svoja saznanja i iz širokog kruga drugih, važnih tehničkih disciplina.

Pored ostalih ciljeva, stručni studij sigurnosti i zaštite nudi i stjecanje znanja za realizaciju visokostručnih specijaliziranih poslova i primjenu rezultata znanosti u praksi, a time i praćenje tehničkog razvitka uopće, kao i uspješno djelovanje u struci tijekom cijelog radnog vijeka.

Stručni studij sigurnosti i zaštite

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS