Novosti

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, ur. broj: 01-1998/17, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

 

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu,  web stranici ustrojbenih jedinica i Sveučilišta u Mostaru.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom „Za Natječaj - ne otvarati“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS